ชื่อ - นามสกุล :นายจิรภัทร จันทนาม
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :งานอาคารสถานที่/สอน
ที่อยู่ :บ้านคำไผ่
Telephone :061-191881
Email :teetyty2557@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :