ชื่อ - นามสกุล :นายนราธิป ฮุยนอก
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่งานพัสดุ/สอน
ที่อยู่ :บ้านพักโรงเรียนศรีชมภูวิทยา
Telephone :093-441514
Email :naratip.houynog11 @ gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :