ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศิริญนา แก้วก่า
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :เลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล/สอน
ที่อยู่ :บ้านพักครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยา
Telephone :0934384934
Email :kropokrutack@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :