ชื่อ - นามสกุล :นางบุษบา พัสดร
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้างานวัดประเมินผล/สอน
ที่อยู่ :บ้านพักครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยา
Telephone :088312531
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :