ชื่อ - นามสกุล :นายกิตติรงค์ บุญคง
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :สอน
ที่อยู่ :บ้านพักครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยา
Telephone :080-199112
Email :Kittirong2014@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :