ชื่อ - นามสกุล :นายคคนันท์ ศรีผุย
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป/สอน
ที่อยู่ :บ้านพักครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยา
Telephone :0810539769
Email :kakanan2519@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :