ชื่อ - นามสกุล :นางสาวทองม้วน โยธชัย
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล/สอน
ที่อยู่ :บ้านพักครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยา
Telephone :096-154628
Email :yothachai24@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :