ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรัตดา แผ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :งานหลักสูตร/สอน
ที่อยู่ :บ้านพักครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยา
Telephone :0872257154
Email :jirachayaoo@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :