ชื่อ - นามสกุล :นายปรีดา โคตรสุโน
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :สอน
ที่อยู่ :บ้านพักครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยา
Telephone :0804164607
Email :kruprida_dada@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : งานกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :